Начало | Техническа информация | Търговска информация
Общи условия за ползване на услугата NMAPS API

Условията за използване на услугата NMAPS API, предоставяна от „Ес Би Груп” ЕАД, с адрес България, София, ул. Денкоглу 15А, ЕИК 175347069, притежател на търговска марка Naviteq, регистрирана в Патентното ведомство на Република България с рег. № 55136/20.06.2006 (наричано за краткост NAVITEQ) на Клиенти на услугата се регулират с индивидуален договор между NAVITEQ и Клиента и/или от настоящите Общи условия.

От съществено значение за всеки Клиент е да се запознае със съдържанието на този документ, който съставлява споразумение между NAVITEQ и Клиента относно условията за ползване на услугата NMAPS API.

С първото използване на услугата NMAPS API Клиентът декларира, че се е запознал със съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да ги спазва.1. Параметри на услугата NMAPS API

1.1 Описание на услугата. Предели на разрешеното използване.

(1) NMAPS API е услуга, която позволява на Клиента да ползва картова информация, услуги по геокодиране и други услуги за вграждане в сайт на Клиента или за ползване в други приложения.

(2) Клиентът има право да ползва услугата NMAPS API съгласно условията и ограниченията, описани по-долу, за да изобразява съдържание, свързано с информация и услуга, която Клиентът доставя до крайни потребители.

(3) Услугата NMAPS API може да бъде ползвана от Клиента само за предоставяне на услуги, които са достъпни за неограничен кръг потребители и за които потребителите не дължат възнаграждение. Клиентът няма право да ползва NMAPS API за каквато и да е услуга, изискваща регистрация или друг ограничен достъп или за която се изисква заплащане на такса, освен с изрично предварително писмено съгласие на NAVITEQ, изразено в индивидуален договор с Клиента.

(4) Клиентът няма право да възпроизвежда или използва предоставеното от NAVITEQ съдържание на NMAPS API за никакви други цели, освен посочените в настоящите Общи условия.

1.2 Съдържание на услугата NMAPS API

(1) Услугата NMAPS API представлява предоставяне на картови изображения с конкретни параметри, зададени от Клиента, в рамките на услуга, предоставяна от Клиента на крайни потребители.

(2) Ползването на картовите изображения с параметри, зададени от Клиента, е ограничено до изобразяване на избрано от Клиента съдържание върху картовата информация, предоставена от NAVITEQ. Клиентът е длъжен да запази картовата информация в идентичен вид и формат така, както е му е предоставена от NAVITEQ.

(3) Клиентът няма право да използва предоставените картови изображения за цели и по начин, различен от посочения в ал. 2.

(4) Клиентът няма право да копира, преработва, разпространява, изобразява или променя съдържанието на предоставените картови изображения, както и да разрешава извършването на тези действия от трети лица, освен ако това право не му е изрично предоставено чрез индивидуален договор за ползване на услугата NMAPS API, сключен между Клиента и NAVITEQ.

1.3 Заявки за геокодиране.

(1) Клиентът може да подава до заявки за геокодиране лимитирани от продукта. В случай, че Клиентът превиши този лимит, картовият NMAPS API геокодер преустановява подаването на геокодирана информация на Клиента до началото на следващ период.

(2) Клиентът има право да използва NMAPS API геокодера единствено за да се сдобива с координати на точки, изобразявани върху картовите изображения, подадени чрез услугата NMAPS API.

2. Разрешено използване на услугата NMAPS API. Забрани

2.1 Лиценз за използване и съдържание
(1) NAVITEQ предоставя на Клиента неизключително, непрехвърлимо и териториално неограничено право на ползване на услугата NMAPS API, предоставяна от NAVITEQ на Клиента по начините и за целите, указани в настоящите Общи условия.

(2) NAVITEQ предоставя на Клиента неизключително, непрехвърлимо и териториално неограничено право на достъп, използване и публично представяне на картови изображения, интелектуална собственост на NAVITEQ, в имплементация на NMAP API на Клиента, по начините и за целите, указани в настоящите Общи условия.

2.2 Права на Клиента
(1) Клиентът има право да използва услугата NMAPS API за да предоставя собствени услуги, които са общодостъпни за крайни потребители и не могат да бъдат възмездни, освен с изричното съгласие на NAVITEQ, изразено предварително и писмено в индивидуален договор между Клиента и NAVITEQ.

(2) Клиентът безусловно се съгласява, че носи пълна отговорност за съдържанието на собствената му услуга, което наслагва върху предоставените от NAVITEQ картови изображения. Клиентът е длъжен да използва услугата NMAPS API единствено и само за законосъобразни цели в съответствие с ограниченията, съдържащи се в настоящите Общи условия.

2.3 Задължения на Клиента

При използване на услугата NMAPS API Клиентът е длъжен:

1) да не нарушава права на трети лица, закриляни съгласно българското законодателство и правото на ЕС;
2) да не предава компютърни вируси, Троянски коне, шпионски софтуер или всякакви други програмни продукти с вредоносен характер;
3) да не забранява или ограничава възможността на който и да е потребител да използва услугата NMAPS API на NAVITEQ;
4) да не използва обекти на права на интелектуална и индустриална собственост на NAVITEQ по начин, различен от разрешения в настоящите Общи условия.

2.4 Права на интелектуална и индустриална собственост на NAVITEQ

(1) В качеството си на носител на авторско право, право на производител на бази данни и други права на интелектуална собственост върху геопространствени бази данни за територията на Република България, предоставяни на Клиента чрез NMAPS API под формата на картови изображения, NAVITEQ запазва всички неимуществени и неотчуждими съгласно ЗАПСП авторски права върху данните, както и правата си на производител на посочените бази данни.

(2) Картовите изображения, доставени на Клиента чрез услугата NMAPS API, могат да съдържат търговски наименования, търговски марки, наименования на услуги, лога, наименования на домейни и други отличителни елементи, свързани с търговската марка NAVITEQ. Клиентът няма право да премахва, модифицира или прикрива изцяло или отчасти тези търговски наименования, търговски марки, наименования на услуги, лога, наименования на домейни и други отличителни елементи, свързани с търговската марка NAVITEQ.

(3) Клиентът няма право да възпроизвежда търговската марка или други елементи от бранда NAVITEQ на сайта, на който предлага своята услуга или в друга имплементация на услугата NMAPS API, както и да използва търговската марка на NAVITEQ в имплементации или на сайтове с незаконно съдържание.

2.5 Реклама на трети лица

(1) Картовите изображения на услугата NMAPS API не включват реклама на трети лица. NAVITEQ си запазва правото в последващ момент и по свое усмотрение да включи реклама в картовите изображения, които доставя на Клиента, като за целта следва да уведоми Клиента предварително с 30-дневно предизвестие.

(2) Предизвестието по ал. 1 ще бъде достъпно на Уеб страницата на NAVITEQ на адрес (www.api.naviteq.net) . В периода на предизвестието Клиентът има право да прекрати ползването на услугата или да уведоми NAVITEQ, че отказва да приеме реклама съгласно политиката на NAVITEQ, което е основание за безвиновно прекратяване на индивидуалния договор между Клиента и NAVITEQ, когато е сключен такъв.

2.6 Конфиденциалност
NAVITEQ се задължава да не разкрива на трети неоторизирани лица търговска информация на и за Клиента, която е получена във връзка с предоставяне на услугата NMAPS API. Политиката за конфиденциалност на NAVITEQ е достъпна онлайн на адрес (http//…….).

3. Отговорност и гаранции
3.1. Клиентът безусловно се съгласява, че използването на услугата NMAPS API е изцяло на отговорност на Клиента, което включва, неизчерпателно, обезщетяване на претенции на трети лица за виновна и безвиновна отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, свързани с използването на предоставяната от Клиента услуга, която е изградена върху подложка от картови изображения, предоставени от NAVITEQ на Клиента.

3.2. NAVITEQ не гарантира, че (1) услугата NMAPS API ще отговаря на субективните изисквания и търговски нужди на Клиента и на потребителите на неговата услуга, (2) услугата NMAPS API ще бъде непрекъсната, сигурна, безгрешна, (3) резултатите, получени чрез ползване на услугата NMAPS API, ще бъдат точни и надежни, (4) качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, с които Клиентът се е сдобил чрез услугата NMAPS API, ще отговарят на очакванията на Клиента и на потребителите на предоставяната от Клиента услуга.

3.3. Клиентът безусловно се съгласява, че всякакви материали, свалени по различен начин, освен чрез услугата NMAPS API, се считат придобити по лична преценка и на собствен риск на Клиента и на потребителите на неговата услуга. Клиентът безусловно се съгласява, че няма да претендира от NAVITEQ обезщетение за увреждания на компютри и системи и загубена информация, които са следствие от действия, които не съставляват разрешено използване на услугата NMAPS API.

4. Прекратяване на ползването. Промени в Общите условия

4.1 Прекратяване на ползването на услугата

NAVITEQ има право по всяко време едностранно да променя условията за ползване на услугата NMAPS API, както и да преустановява или прекратява ползването от Клиента на услугата отчасти или в цялост.

4.2 Отхвърляне на заявки

(1) NAVITEQ има право по всяко време едностранно да отхвърля заявки за ползване на услугата NMAPS API, поради неизпълнение на задължителни условия (забрани) за ползване на услугата.

(2) NAVITEQ има право да представя последващи версии на услугата NMAPS API и да изисква от Клиента да борави с най-новата версия като условие за ползване на услугата.

4.3 Последици от приключване на взаимоотношенията

(1) От момента на прекратяване на взаимоотношенията между Клиента и NAVITEQ поради каквато и да е причина Клиентът е длъжен да прекрати използването и да изтрие всички картови изображения, предоставени от NAVITEQ чрез услугата NMAPS API.

(2) Задълженията на Клиента по т. 2 и 3 от настоящите Общи условия остават в сила и след прекратяване на взаимоотношенията между Клиента и NAVITEQ.

4.4 Промени в Общите условия

(1) NAVITEQ има право да променя настоящите Общи условия за ползване на услугата NMAPS API по свое усмотрение по всяко време и без да известява предварително Клиента.

(2) NAVITEQ е длъжен да оповестява всички промени в Общите условия за ползване на услугата NMAPS API чрез публикация онлайн, достъпна по всяко време на посочения линк: www.api.naviteq.net

(3) Клиентът е обвързан по всяко време от Общите условия, в актуалната им версия, оповестена по реда на предходната алинея.

5. Приложимо право
За всички случаи, неуредени от настощите Общи условия, се прилага действащото българско материално и процесуално право.